Znalecky dennik

Questions related to localisation and languagesZnalecký denník PDF Print E-mail
Written by Tibor Kubjatko   
Thursday, 13 January 2011 14:56

 

Znalecký denník


Popis programu:

  • Evidencia znalca, vedenie znaleckého denníka a tlač pre jeho archiváciu v zmysle vyhlášky MS SR č. 490/2004 Z. z.
  • Evidencia objednávok od zadávateľov znaleckých úkonov.
  • Vyúčtovanie odmeny znalca zmysle vyhlášky MS SR č. 491/2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
  • Tvorba a tlač faktúry a príjmového pokladničného dokladu.
  • Tlač výpisu zo znaleckého denníka.
  • Tlač a vytvorenie cestovného príkazu.